Thursday, July 29, 2010

ഒരു കറുത്ത ദിനം

ജൂലൈ-28 -2010 : എന്റെയും ,ജോവിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു കറുത്ത ദിനം...അവന്‍ ആറ്റുനോറ്റു വാങ്ങിയ ലാപ്ടോപ്പും,എന്റെ ഓഫീസ് ലപ്ടോപും കളവു പോയി...ജോവിന്‍ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഫോണില്‍ വെച്ച അലാറം അടിയാത്തത് എന്താണെന്നു നോക്കിയപോളാണ് ലപ്ടോപും മൊബൈലും എല്ലാം കളവു പോയെന്നു മനസ്സിലായത്.എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു..തലേ ദിവസം വരെ ബ്ലോഗുകളും ,ഓഫീസ് ഡോകുമെന്റ്സും സൂക്ഷിച്ച ല്പടോപ് ബാഗടക്കം കളവു പോകുക എന്നത് ആലോചിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത കാര്യം..എന്തു പറഞ്ഞിട്ടെന്താ എല്ലാം പോയി .ബാഗില്‍ ഒരു USB ഹാര്‍ഡ് ഡ്രൈവും[500gb],2 പെന്‍ ഡ്രൈവും,1 വാച്ചുംഉണ്ടായിരുന്നു..

എന്നാലും എനിക്ക് മനസിലാക്കാത്തത്‌ പോയതല്ല ഞങ്ങള്‍ ഇത്രയും പേര്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ അതും ആ റുമില്‍ ജോവിന്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ എല്ലാം കള്ളന്‍ കൊണ്ടുപോകുക..രാവിലെ 8 മണിവരെ ബോധം ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുക.കഴിഞ 3 വര്ഷം താമസിച്ച വീട് അത്രയും കാലം പൂട്ടാതെ പോയതിനിറെ അഹങ്കാരം ഈ പുതിയ വീട്ടില്‍ അവസാനിച്ചു!!!


ആരെയാ കുറ്റം പറയ ?കള്ളെനെയോ?അതോ ബോധം ഇല്ലാതെ നേരം 8 മണി വരെ ഉറങ്ങിയ ഞങ്ങളെയോ?

Wednesday, July 14, 2010

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010, codenamed Office 14, is a productivity suite for Microsoft Windows,[2] and the successor to Microsoft Office 2007. Office 2010 includes extended file format support,[3] user interface updates,[4] and a refined user experience.[5][6] With the introduction of Office 2010, a 64-bit version of Office[7] is available, although not for Windows XP or Windows Server 2003.[8] Office 2010 does not support Windows XP Professional x64 Edition.[9]

OFFICE 2010 Features

Create standout reports and presentations with tools that help you capture your ideas more creatively. Stay connected to your projects, even when you’re away from your computer, with access to Office files via Web browser or Windows phone.1 Work efficiently with others by sharing, editing, and reviewing files at the same time—even across geographies and time zones.Express your ideas and create visual impact
· Edit your pictures right within select Office 2010 programs. Try an array of eye-catching artistic effects and new background removal tool to add polish to your images.· Add flair to your text with new OpenType typography in Word 2010 and Publisher 2010. Use ligatures, stylistic sets, and other typography features available in many OpenType fonts.· Easily edit your embedded videos right in PowerPoint 2010, with no additional software needed. Trim, add fades and effects, or even include bookmarks in your video to trigger animations.Boost your productivity with easy-to-use tools


 The new Microsoft Office Backstage™ view replaces the traditional File menu to give you centralized and easy access to operations such as save, share, print, and publish. With the improved Ribbon, you can access more commands quickly and customize it to fit your work style. Use the new Paste with Live Preview feature, available in many Office 2010 applications, to preview your Paste Options before you paste.
  •  Store, organize, and track information in one place to stay connected to all of your thoughts and ideas with OneNote 2010. Enhanced navigation, search tools, new page versions, and wiki linking help you find and track your resources quickly. You can even take notes while working in Word 2010, PowerPoint 2010, or Internet Explorer, and link those notes automatically back to the source content.
  •  Find what you need faster with the improved Navigation Pane in Word 2010. Quickly browse by headings or use the integrated Find tools to instantly search your document with all of your results highlighted.


Bring new insights to your information and make better decisions  •  Turn complexity into clarity with new visualization tools in Excel 2010. Add a visual summary of your analysis alongside your values with tiny charts called Sparklines. Use a Slicer to dynamically filter data in a PivotTable or PivotChart and display only the relevant details.
· Design your own database faster than before in Access 2010, even if you’re not a database expert. With new features such as Application Parts, you can add prebuilt components to your database in just a few clicks. Use Access 2010 to design Navigation Forms for your frequently used forms and reports using drag-and-drop functionality.


Break down location and communication barriers

· With new co-authoring capabilities in Office 2010, you can edit your files simultaneously with people in different locations. Co-authoring is available in Word 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Excel Web App, and OneNote Web App.2
  • · Reduce information overload and manage your e-mail more efficiently in Outlook 2010. The improved Conversation View and new conversation management tools enable you to clean up redundant messages or ignore an e-mail discussion. The Ignore feature moves current and all future messages to your Deleted Items folder. With the new Quick Steps, you can perform multi-step tasks, such as reply and delete, all within a single click.· With Office Communicator integrated throughout several Office 2010 programs, you can determine the availability of your colleagues, such as when co-authoring a document in Word or viewing your e-mails in Outlook. Initiate conversations directly from your application including instant messaging and even voice calls. 3


Get the information you need when, where, and how you want


· Office Web Apps are online companions to your Microsoft Office 2010 applications. Post your files to a SharePoint site or your Windows Live SkyDrive folder, then access and edit them from virtually any computer with an Internet connection. 4
  • · Microsoft Office Mobile 2010 brings powerful and familiar Microsoft Office 2010 tools you rely on to your Windows phone.5 Experience a rich interface specifically suited to your mobile device’s screen and easily take action when you’re on the go.

  • · SharePoint Workspace 2010, formerly known as Microsoft Office Groove, expands the boundaries of your SharePoint 2010 content. Easily update on your documents and lists offline. When you’re back online your revisions will synchronize to the server automatically.Express your ideas more visually
New and improved picture formatting tools, such as color saturation and artistic effects, let you transform your visuals into works of art. And a wide range of new customizable themes and SmartArt® graphic layouts offer more ways to make your ideas stick.Stay connected to your business and social networks
Outlook 2010 is your hub for colleagues, customers, and friends. Use Outlook Social Connector to quickly view history of e-mails, meetings, or attachments you receive from individuals. Get additional information about people to stay on top of your business and social circles through SharePoint My Site, Windows Live, or other popular third-party sites.


Get your message out instantly
Broadcast your PowerPoint presentation to a remote audience, whether or not they have PowerPoint installed.4 The new PowerPoint Broadcast Slide Show feature enables you to present right from your desk, while your audience views the presentation live in their Web browser.Deliver compelling presentations
Captivate your audience with personalized videos in your presentations. Embed and edit videos directly in PowerPoint 2010. Trim, add fades and effects, or bookmark key scenes. Videos inserted from your files are now embedded by default, so you can share your dynamic presentations without having to manage separate media files.Store and track all of your ideas in one place
Get the ultimate digital notebook for tracking, organizing, and sharing text, pictures, and audio and video files with OneNote 2010. New features such as page version tracking, automatic highlighting, and Linked Notes give you more control over your information, so you’re always on top of your content and changes made by others.